edoceo


edoceo
ēdŏcĕo, ēre, dŏcŭi, doctum - tr. - [st2]1 [-] enseigner à fond, montrer entièrement, instruire. [st2]2 [-] démontrer, montrer.    - aliquid (de aliqua re) aliquem edocere : apprendre qqch à qqn.    - edocere + prop. inf. : montrer que, enseigner que.
* * *
ēdŏcĕo, ēre, dŏcŭi, doctum - tr. - [st2]1 [-] enseigner à fond, montrer entièrement, instruire. [st2]2 [-] démontrer, montrer.    - aliquid (de aliqua re) aliquem edocere : apprendre qqch à qqn.    - edocere + prop. inf. : montrer que, enseigner que.
* * *
    Edoceo, edoces, pe. corr. edocui, edoctum, edocere. Plaut. Enseigner, Endoctriner.
\
    Caelestia edocere aliquem. Statius. Luy enseigner et apprendre les choses celestes.
\
    Imperitor edocere. Cic. Enseigner et instruire les ignorants.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԲԱՑՈՒՍՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 476 Chronological Sequence: Unknown date ԲԱՑՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ. ἑκδιδάσκω edoceo Քաջ ուսուցանել, վարդապետել. ʼի ձեռն հաւատոյն դաշին բարեշնորհապէս խոստովանել բացուսուցեալ. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0977 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. εὑνοέω, διανοέω, λογίζομαι cogito եւն. Խորհուրդ ʼի միտս ածել կամ յածել. զմտաւ ածել. Տ. ԽՈՐՀԵԼ. մտածել, մտմտալ. ... *Սքանչացաւ րոյսն, խորհրդածելոցն՝ ուստի այն լինել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՏ — (մտի, զմտաւ. ՄԻՏՔ մտաց, մտօք.) NBH 2 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ՄԻՏ ՄԻՏՔ. νοῦς mens διάνοια , ἕννοια, νόημα cogitatio, intellectus φρήν ingenium ἑνθύμησις φρόνησις… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՄ — (սուցի. սո՛.) NBH 2 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 13c ն. διδάσκω, ἑκδιδάσκω doceo, edoceo. Տալ ուսանել եւ գիտել. վարդապետել. վարժել. կրթել. սորվեցնել. ... *Լո՛ւր իրաւանց եւ դատաստանաց, զոր ես ուսուցանեմ քեզ այսօր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.